Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI)

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2020-07-17 08:0:40

W ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków o wsparcie finansowe inicjatyw odnoszących się do innowacji społecznych pn. „Ustanawianie i testowanie zintegrowanych interwencji, mające na celu wspieranie osób w (najbardziej) wrażliwych sytuacjach” (VP/2020/003).

Dotacja będzie przyznawana konsorcjum zainteresowanych stron, tzn. wiodącemu wnioskodawcy i współwnioskodawcom. Aby kwalifikować się, wiodący wnioskodawca i współwnioskodawcy muszą należeć do jednej z kategorii poniżej wskazanych podmiotów:

 • organ publiczny lub agencja publiczna, wyraźnie upoważnione na piśmie przez właściwe organy publiczne do przyjęcia odpowiedzialności za realizację działania,
 • organizacja non-profit (prywatna lub publiczna),
 • ośrodki badawcze/instytuty/szkoły wyższe,
 • organizacje społeczeństwa obywatelskiego,
 • organizacja partnerów społecznych na poziomie europejskim, krajowym lub regionalnym.

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów przez UE w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków to 10 000 000 EUR. Należy zaznaczyć, że samo świadczenie minimalnego dochodu nie będzie finansowane w ramach projektu, a dotacja UE nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów projektu.

Termin składania wniosków upływa 15 października 2020 r. Orientacyjna data rozpoczęcia działań w ramach projektu to 1 kwietnia 2021 r., a czas trwania samego projektu to 30 miesięcy. Komisja zachęca wnioskodawców do złożenia propozycji projektu w języku angielskim, aby ułatwić ich rozpatrzenie i przyspieszyć proces oceny. Niemniej wnioski złożone w jednym z języków urzędowych UE zostaną również przyjęte. W takim przypadku do wniosku należy dołączyć streszczenie w języku angielskim.

Jeśli:

 • macie pomysł, jak w nowatorski sposób, poprzez aktywną integrację, realizować zasady 14 Europejskiego Filaru Praw Socjalnych (dalej: Filaru) pn. „Dochód minimalny”,
 • działacie w partnerstwie lub chcecie poszukać podmiotu i razem stworzyć model innowacji społecznych w zakresie realizacji zasady 14 Filaru,
 • chcecie połączyć zapewnianie dochodu oraz świadczenie usług, w szczególności usług społecznych i wspierających dostęp do zatrudnienia.

Oczekiwane rezultaty działań realizowanych w ramach projektu:

 • wdrożony zostanie model innowacji społecznych w zakresie realizacji zasady 14 Filaru, dotyczącej minimalnego dochodu, poprzez zintegrowane podejście do aktywnej integracji, które łączy zapewnianie dochodu oraz świadczenie usług, w szczególności usług społecznych i wspierających dostęp do zatrudnienia;
 • zintegrowane wsparcie i usługi będą skutecznie dostarczane do (najbardziej) wrażliwych grup społecznych;
 • metodologia oceny aktywizacji (w społeczeństwie i na rynku pracy) wrażliwej populacji;
 • ponad 80% klientów:
  • będzie zatrudnionych, szkolonych lub będzie uczestniczyć w innych aktywizujących działaniach, lub
  • będzie objętych innymi działaniami społecznymi.

Więcej informacji pod linkiem: https://bit.ly/3dVPovY

Wszelkie szczegółowe zapytania można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: empl-vp-2020-003@ec.europa.eu.


14 Filar – zasada ta stanowi, że każdy, kto nie dysponuje wystarczającymi zasobami, ma prawo do odpowiedniego dochodu minimalnego zapewniającego godne życie na wszystkich jego etapach oraz skuteczny dostęp do towarów i usług wspierających. W przypadku osób zdolnych do pracy, świadczenia związane z dochodem minimalnym powinny być powiązane z zachętami do (ponownego) włączenia się do rynku pracy.


Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Portal powstał w ramach projektu "Zacznijmy od początku - wdrożenie modelu współpracy w Pabianicach"
 
Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.