Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2019-02-12 16:0:24

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2019 r. wynosi:
1) Zadanie nr 1: „Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych i innych podmiotów realizujących zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na rzecz mieszkańców Pabianic” - 80.000 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy 00/100),
2) Zadanie nr 2: „Wspierania organizacji pozarządowych podejmujących działania promujące zdrowy styl życia wolny od narkotyków” - 20.000 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100).

Termin realizacji zadania: od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, Biuro Obsługi Interesantów – parter, w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95 – 200 Pabianice, w zamkniętych kopertach z danymi Oferenta i  nazwą zadania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca 2019 r. do godziny 15.00 (decyduje data i godzina wpływu do Biura Obsługi Interesantów).

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać telefonicznie pod numerem 42 22 54 632 lub osobiście w Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych, ul. Gabriela Narutowicza 33, pokój 13, w godzinach pracy Urzędu.

https://bip.um.pabianice.pl/otwarty-konkurs-ofert/14374/ssg-8141-5-2019


Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Portal powstał w ramach projektu "Zacznijmy od początku - wdrożenie modelu współpracy w Pabianicach"
 
Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.