Informacja o możliwości składania wniosków w ramach inicjatywy lokalnej w 2015 roku

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2017-03-30 08:0:47

 

Prezydent Miasta Pabianic
informuje o możliwości składania wniosków na realizację zadań publicznych w ramach
inicjatywy lokalnej.


Zgodnie z Uchwałą Nr VII/67/15 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 26 lutego 2015 r.
w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych
w ramach inicjatywy lokalnej w Mieście Pabianice informuję o możliwości składania wniosków
na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

I. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację 18 zadań w roku 2015 wynosi
18.000 zł (słownie złotych: osiemnaście tysięcy) – max. 1.000 zł na jedną inicjatywę.
Inicjatywy lokalne w 2015 r. będą realizowane w ramach projektu “Zacznijmy od początku –
wdrożenie modelu współpracy w Pabianicach” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z ostateczną datą
zakończenia projektu - 30.06.2015 r. wszystkie inicjatywy muszą zostać zrealizowane
i rozliczone do 30.06.2015 r.

II. Z inicjatywą lokalną mogą występować mieszkańcy Miasta Pabianic bezpośrednio, bądź
za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mających swoją
siedzibę na terenie Miasta Pabianic.

III. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Mieście Pabianice
należy złożyć w Biurze Obsługi Inetersanta Urzędu Miejskiego w Pabianicach lub przesyłać
na adres: Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice.

IV. Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Mieście Pabianice
mogą dotyczyć następujących obszarów:
1) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej
w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków
oraz obiektów architektury stanowiących własność Miasta Pabianic;
2) działalności charytatywnej;
3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
6) organizacji i promocji wolontariatu;
7) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
8) działalności w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa;
9) ekolologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
10) ochrony przyrody, w tym zieleni w gminie;
11) porządku i bezpieczeństwa publicznego.

V. Złożone wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
będą rozpatrywane w trybie KPA.

 


Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Portal powstał w ramach projektu "Zacznijmy od początku - wdrożenie modelu współpracy w Pabianicach"
 
Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.