Roczne sprawozdanie z działalności PRDPP za rok 2015

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2016-02-01 09:0:05

Pabianicka Rada Działalności Pożytku Publicznego została powołana zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pabianicach z dn. 26 marca 2015 r. w sprawie Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Pabianickiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Pabianic Grzegorza Mackiewicza z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie powołania Pabianickiej Rady Działalności Pożytku Publicznego powołał Pabianicką Radę Działalności Pożytku Publicznego w składzie:

1) Przedstawiciele Rady Miejskiej w Pabianicach:

a) Kamil Łyszkowski,

b) Katarzyna Miękina;

2) Przedstawiciele Prezydenta Miasta Pabianic:

a) Waldemar Boryń,

b) Łukasz Ścibut;

3) Przedstawiciele organizacji pozarządowych:

a) Agnieszka Jaksa,

b) Agnieszka Kaźmierczak,

c) Mirosław Kołodziejczyk,

d) Tomasz Morzyszek,

e) Dorota Pędziwiatr.

Główne zadania PRDPP określone w wyżej wymienionej uchwale obejmują m. in.:

- opiniowanie projektów miejskich strategii, uchwał dotyczących sfery zadań publicznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi,

- wyrażanie opinii w sprawach funkcjonowania organizacji pozarządowych,

- występowanie do Prezydenta Miasta z inicjatywami w sferze pożytku publicznego,

- delegowanie przedstawicieli do prac w zespołach przygotowujących akty prawa miejscowego, komisjach konkursowych.

19 maja 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Pabianicach odbyło się inauguracyjne posiedzenie Pabianickiej Rady działalności Pożytku Publicznego (PRDPP) I kadencji. W wyniku głosowania Mirosław Kołodziejczyk wybrany został jednogłośnie na stanowisko Przewodniczącego PRDPP, Waldemar Boryń na stanowisko Wiceprzewodniczącego, a na stanowisko sekretarza wybrano Katarzynę Miękinę.

Ustalono, że posiedzenia PRDPP odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca, w godzinach 15.00 – 17.00, a dodatkowe zostaną zwołane wg potrzeb. W roku 2015 odbyło się 11 posiedzeń Rady. Na wszystkich posiedzeniach omawiano i uszczegółowiono sprawy organizacyjne związane z funkcjonowaniem Rady.

 

Członkowie Rady w roku 2015 konsultowali następujące akty prawne:

- projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LXV/829/14 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Pabianic z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015,

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Pabianic z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016,

- projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VIII/88/15 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Pabianic oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- Program Wspierania Rodziny dla Miasta Pabianic na lata 2016-2018.

 

Członkowie Rady uczestniczyli w różnych szkoleniach, forach, spotkaniach:

- 15 czerwca i 26 października 2015 odbyły się z spotkania z Andrzejem Rybusem-Tołłoczko, który dla członków rady przeprowadził szkolenie z zakresu zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego oraz szczegółowo omówił zadania rady oraz standardy rad działalności pożytku publicznego,

- w listopadzie Wioletta Gawrońska z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Łodzi przedstawiła członkom rady publikację zatytułowaną „Standardy Rad Działalności Pożytku Publicznego” będącą zbiorem bardzo cennych informacji przydatnych w działalności każdej RDPP. Wioletta Gawrońska rozmawiała z członkami PRDPP na temat regulaminu działania rady. Przedstawiła przykładowy regulamin i poinformowała, co taki regulamin musi zawierać,

- 27 listopada Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT zaprosiła członków Rad Działalności Pożytku Publicznego każdego szczebla na Ogólnopolskie Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego, które odbyło się w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. Z ramienia pabianickiej rady w forum uczestniczyli Dorota Pędziwiatr i Mirosław Kołodziejczyk,

- 3 grudnia odbyła się gala z okazji 10 Obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, organizowana przez wolontariuszy z Grupy Wolontarystycznej „AGRAFKA”. Na gali Dorota Pędziwiatr – przewodnicząca Prezydium Pabianickiego Forum Organizacji i Inicjatyw Pozarządowych oraz Mirosław Kołodziejczyk – przewodniczący PRDPP przedstawili prezentację na temat działalności prezydium i rady.

 

Rada wnioskowała o zabezpieczenie środków na inicjatywy lokalne i organizację spotkań Pabianickiego Forum Organizacji i Inicjatyw Pozarządowych w budżecie Miasta na rok 2016. Członkowie Rady złożyli pismo do Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i osobami niepełnosprawnymi o zarezerwowanie środków na: inicjatywy lokalne w wysokości 35 000 zł, organizację spotkań integracyjnych Forum w wysokości 2 x 2 000 zł oraz organizację Dni Aktywnych w wysokości 7 000 zł.

 

Rada delegowała swoich przedstawicieli do komisji konkursowych oraz Zespołu ds. budżetu obywatelskiego.

 

PRDPP ściśle współpracowała z Pabianickim Forum Organizacji i Inicjatyw Pozarządowych. Członkowie Rady uczestniczyli 20 października 2015 r. w spotkaniu szkoleniowo-integracyjnym dla organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Pabianic, a 9 grudnia na spotkaniu wigilijnym PFOiIP.

 

Członkowie Rady wysoko cenią pomoc ze strony Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i osobami niepełnosprawnymi wraz z pracownikami Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych oraz Lokalnego Ośrodka Partycypacji Społecznej, szczególnie przy obsłudze organizacyjno-technicznej Rady.

 

W ramach posiedzeń omawiano sprawy bieżące m. in.:

- zaproponowano powołanie zespołu konsultacyjnego, którego zadaniem byłaby pomoc organizacjom w pisaniu wniosków i projektów mających na celu pozyskiwanie środków zewnętrznych na ich działania,

- dyskutowano na temat budżetu obywatelskiego i usprawnień jakie można wprowadzić do regulaminu przyszłorocznej edycji, aby jeszcze więcej wniosków przeszło pozytywnie weryfikację merytoryczną i zostało zakwalifikowanych do głosowania, wskazano na potrzebę większej komunikacji mieszkańców z urzędnikami na etapie tworzenia projektów, aby dokładniej zweryfikować budżet zadania oraz możliwość jego realizacji.

 

W grudniu członkowie Pabianickiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zarekomendowali kandydaturę Mirosława Kołodziejczyka do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Kandydat uzyskał pisemne poparcie 14 organizacji i znalazł się w gronie 14 przedstawicieli organizacji pozarządowych w ŁWRDPP na lata 2016-2018.

 

Członkowie rady ustalili priorytetowe działania na rok 2016, jakie podejmować będzie Pabianicka Rada Działalności Pożytku Publicznego. Wśród nich znalazły się min.:

  1. współpraca z Pabianickim Forum Organizacji i Inicjatyw Pozarządowych;

  2. współpraca z Lokalnym Ośrodkiem Partycypacji Społecznej;

  3. współorganizacja Dni Aktywnych (z Prezydium PFOiIP oraz Lokalnym Ośrodkiem Partycypacji Społecznej);

  4. udział przedstawiciela PRDPP w Łódzkiej Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego;

  5. udział przedstawicieli PRDPP w ogólnopolskich spotkaniach rad, w konferencjach oraz szkoleniach,

  6. Opracowanie regulaminu PRDPP.

 

Członkowie rady określili przewodni cel Programu współpracy Miasta Pabianic z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016. Jednogłośnie przyjęto, że rok 2016 będzie Rokiem Seniora.

 

Sporządził:
Mirosław Kołodziejczyk
Przewodniczący Pabianickiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego

 


Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Portal powstał w ramach projektu "Zacznijmy od początku - wdrożenie modelu współpracy w Pabianicach"
 
Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.