Roczne sprawozdanie z działalności PRDPP za rok 2016

Autor: Zespół redakcyjny - data ostatniej modyfikacji: 2017-02-02 08:0:38

Pabianicka Rada Działalności Pożytku Publicznego została powołana zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pabianicach z dn. 26 marca 2015 r. w sprawie Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Pabianickiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Rada działała w roku 2016 w składzie:

1) Przedstawiciele Rady Miejskiej w Pabianicach:

a) Kamil Łyszkowski,

b) Katarzyna Miękina - sekretarz

2) Przedstawiciele Prezydenta Miasta Pabianic:

a) Waldemar Boryń – wiceprzewodniczący,

b) Łukasz Ścibut;

3) Przedstawiciele organizacji pozarządowych:

a) Agnieszka Jaksa,

b) Agnieszka Kaźmierczak,

c) Mirosław Kołodziejczyk – przewodniczący,

d) Tomasz Morzyszek,

e) Dorota Pędziwiatr.

 

Główne zadania PRDPP określone w wyżej wymienionej uchwale obejmowały m. in.:

- opiniowanie projektów miejskich strategii, uchwał dotyczących sfery zadań publicznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi,

- wyrażanie opinii w sprawach funkcjonowania organizacji pozarządowych,

- występowanie do Prezydenta Miasta z inicjatywami w sferze pożytku publicznego,

- delegowanie przedstawicieli do prac w zespołach przygotowujących akty prawa miejscowego, komisjach konkursowych.

 

W roku 2016 odbyło się 6 posiedzeń Rady.

 

Członkowie Rady w roku 2016 konsultowali następujące akty prawne:

- opiniowali ocenę realizacji Programu współpracy Miasta Pabianic z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 (w lutym),

- Strategię Rozwoju Miasta Pabianic na lata 2016 – 2022 (w czerwcu),

- opinia w sprawie przyjęcia Programu współpracy (w sierpniu) i projektu uchwały zmieniającej (w grudniu) uchwałę nr XXX/411/16 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Pabianic z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2017,

- w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Pabianic na rok 2017,

- w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Pabianic na lata 2017-2018,

- w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Pabianic na lata 2017-2019.

 

Rada delegowała swoich przedstawicieli do komisji konkursowych oraz komisji oceniających wnioski złożone w ramach budżetu obywatelskiego.

 

PRDPP ściśle współpracowała z Pabianickim Forum Organizacji i Inicjatyw Pozarządowych. Członkowie Rady uczestniczyli 16 marca w spotkaniu wielkanocnym, a 7 grudnia w spotkaniu wigilijnym PFOiIP.

 

29 marca Mirosław Kołodziejczyk przewodniczący PRDPP otrzymał z rąk Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia nominację na członka Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2016-2018, a na pierwszym posiedzeniu wybrany został na wiceprzewodniczącego ŁWRDPP.

 

W dniu 13 grudnia 2016 r. w Pabianicach odbyło się wspólne posiedzenie Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji z Pabianicką Radą Działalności Pożytku Publicznego. Organizatorem posiedzenia był wiceprzewodniczący ŁWRDPP i przewodniczący PRDPP Mirosław Kołodziejczyk.

 

Członkowie Pabianickiej Rady wskazali, iż genezy powołania PRDPP należy szukać w projekcie: „Zacznijmy od początku - wdrożenie modelu współpracy w Pabianicach”, który był realizowany w latach 2014-15 i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt miał na celu zwiększenie wiedzy przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie funkcjonowania organizacji, samorządu terytorialnego oraz współpracy z Urzędem Miejskim w Pabianicach. Komunikacja została usprawniona za pomocą nowych, wspólnie wypracowanych zasad współpracy finansowej i pozafinansowej.

Wskazano, że w Pabianicach działa także Miejska Rada Seniorów oraz są realizowane konsultacje budżetu miasta czyli tzw.: „Budżet Obywatelski”.

Członkowie ŁWRDPP wysoko ocenili poziom współpracy Miasta Pabianice z organizacjami pozarządowymi na tle innych jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego.

Po oficjalnej części zaproszono uczestników posiedzenia na uroczyste spotkanie wigilijne.

 

W ramach posiedzeń PRDPP omawiano sprawy bieżące m. in.:

- dyskutowano na temat budżetu obywatelskiego i usprawnień jakie można wprowadzić do regulaminu przyszłorocznej edycji, aby jeszcze więcej wniosków przeszło pozytywnie weryfikację merytoryczną i zostało zakwalifikowanych do głosowania, wskazano na potrzebę większej komunikacji mieszkańców z urzędnikami na etapie tworzenia projektów, aby dokładniej zweryfikować budżet zadania oraz możliwość jego realizacji,

- trwały prace nad opracowania regulaminu Rady, ale nie wypracowano dokumentu końcowego,

- złożono wniosek (prośbę) do Pabianickiego Forum Organizacji i Inicjatyw Pozarządowych o przedłużenie kadencji prezydium oraz członków prezydium będących jednocześnie członkami PRDPP do dnia 31 marca 2017, tak aby pozostał czas na zgłoszenie nowych kandydatów do rady oraz o to, aby kadencja prezydium trwała trzy lata (tyle ile kadencja rady),

- członkowie Rady zaangażowali się w realizację projektu „Grant na lepszy start – mikrodotacje do 5 000 złotych” (złożony przez grupę nieformalną w osobach: Agnieszka Jaksa, Iga Pietryszka, Dorota Pędziwiatr, Mirosław Kołodziejczyk z poparciem Stowarzyszenia „Oratorium”). Zadanie obejmowało szereg działań w maju i czerwcu dla organizacji pozarządowych i mieszkańców Pabianic promując działania NGO i wolontariuszy.

 

Członkowie Rady wysoko cenią pomoc ze strony Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i osobami niepełnosprawnymi wraz z pracownikami Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych oraz Lokalnego Ośrodka Partycypacji Społecznej, szczególnie przy obsłudze organizacyjno-technicznej Rady.

 

Sporządził:
Mirosław Kołodziejczyk

Przewodniczący Pabianickiej Rady Działalności Pożytku Publicznego


Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Portal powstał w ramach projektu "Zacznijmy od początku - wdrożenie modelu współpracy w Pabianicach"
 
Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.